Gebarentaal is geen oplossing voor een probleem

Videoposter: 
Thema: 
Uitweiding: 

Gebarentaal wordt soms gezien als een handig hulpmiddel voor dove kinderen zolang ze nog niet goed spraak kunnen verstaan. Als het CI eenmaal goed werkt, is gebarentaal niet meer nodig, denkt men dan. Alsof gebarentaal een tijdelijke oplossing voor een probleem is, die uiteindelijk niet meer nodig zal zijn. Nederlandse Gebarentaal is echter een natuurlijke taal als alle andere: hij dient niet alleen om informatie over te dragen, maar ook om gevoelens en wensen uit te drukken en om creatief in te zijn. Wist u bijvoorbeeld dat er ook gebarentaalpoëzie bestaat? Door gebarentaal te leren krijgen kinderen toegang tot de dovengemeenschap, waar ze een leven lang zich thuis kunnen voelen, ongeacht hoe goed het met hun gehoor en spraakverstaan gaat. Het is daarom belangrijk voor dove kinderen om tweetalig op te groeien, met gesproken taal èn gebarentaal. Ze leren zo niet alleen twee talen, maar worden ook deel van de dovengemeenschap en maken kennis met de dovencultuur. Op eenzelfde manier leren kinderen die opgroeien met twee gesproken talen niet zozeer een oplossing voor sommige communicatieproblemen (bijvoorbeeld als een van hun ouders Duits of Arabisch spreekt), maar ze groeien op met een andere taal en andere cultuur. Ze zullen hier hun leven lang profijt van hebben.

Elders op internet

Vakliteratuur

Titel (Engels): 
Sign language isn't the solution to a problem
Uitweiding (Engels): 

Sign language is sometimes seen as a useful tool for deaf children, for as long as they're unable to understand speech. They think that once the CI works properly, sign language becomes unnecessary. As if sign language is a temporary solution to a problem, that will eventually be unnecessary. However, Sign Language of the Netherlands is a language like any other: it doesn't only serve as a way to transmit information, but also to express feelings and needs and to be creative with it. Did you know that there is sign language poetry, for example? By learning sign language, children gain access to the deaf community, where they can feel at home for the rest of their lives, regardless of how well they're able to hear or understand speech. This means it's very important for deaf childrent to grow up bilingually, with spoken language, as well as sign language. That way they don't just learn two languages, they become part of the deaf community and get in touch with deaf culture. In the same vein, children who grow up learning two spoken languages don't necessarily learn a solution to communicative issues (if one of their parents speaks German or Arabic, for example), but rather they grow up with a different language and a different culture. This will benefit them for the rest of their lives.

Elsewhere on the internet

Scientific literature