Hebben we nu een optimale vorm van tweetalig onderwijs in Nederland?

Videoposter: 
Thema: 
Ondertitels (NL): 
Uitweiding: 

Elders op internet

 • Het VN-verdrag dat genoemd wordt is het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. In artikelen 9, 21, 24 (niet 25 zoals in het filmpje wordt gezegd) en 30 worden expliciet rechten van doven besproken:
  • Artikel 9.2: "De Staten die Partij zijn nemen tevens passende maatregelen om: [...] e. te voorzien in vormen van hulp en bemiddeling door mensen, met inbegrip van begeleiders, mensen die voorlezen en professionele doventolken om de toegang tot gebouwen en andere faciliteiten, die openstaan voor het publiek te faciliteren".
  • Artikel 21: "De Staten die Partij zijn nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat personen met een handicap het recht op vrijheid van mening en meningsuiting kunnen uitoefenen, met inbegrip van de vrijheid om op voet van gelijkheid met anderen informatie en denkbeelden te vergaren, te ontvangen en te verstrekken middels elk communicatiemiddel van hun keuze, zoals omschreven in artikel 2 van dit Verdrag, onder meer door: [...] b. het aanvaarden en faciliteren van het gebruik van gebarentalen, braille, ondersteunende communicatie en alternatieve vormen van communicatie en alle andere toegankelijke middelen, communicatiemogelijkheden en –formats naar keuze van personen met een handicap in officiële contacten; [...] e. het gebruik van gebarentalen te erkennen en te bevorderen."
  • Artikel 24.3: "De Staten die Partij zijn stellen personen met een handicap in staat praktische en sociale vaardigheden op te doen, teneinde hun volledige deelname aan het onderwijs en als leden van de gemeenschap op voet van gelijkheid te faciliteren. Daartoe nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen, waaronder: [...] b. het leren van gebarentaal faciliteren en de taalkundige identiteit van de gemeenschap van doven bevorderen; c. waarborgen dat het onderwijs voor personen, en in het bijzonder voor kinderen, die blind, doof of doofblind zijn, plaatsvindt in de talen en met de communicatiemethoden en -middelen die het meest geschikt zijn voor de desbetreffende persoon en in een omgeving waarin hun cognitieve en sociale ontwikkeling worden geoptimaliseerd.
  • Artikel 24.4: "Teneinde te helpen waarborgen dat dit recht verwezenlijkt kan worden, nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen om leerkrachten aan te stellen, met inbegrip van leerkrachten met een handicap, die zijn opgeleid voor gebarentaal en/of braille, en leidinggevenden en medewerkers op te leiden die op alle niveaus van het onderwijs werkzaam zijn. Bij deze opleiding moeten de studenten worden getraind in het omgaan met personen met een handicap en het gebruik van de desbetreffende ondersteunende communicatie en andere methoden, middelen en vormen van en voor communicatie, onderwijstechnieken en materialen om personen met een handicap te ondersteunen."
  • Artikel 30.4: "Personen met een handicap hebben op voet van gelijkheid met anderen recht op erkenning en ondersteuning van hun specifieke culturele en taalkundige identiteit, met inbegrip van gebarentalen en de dovencultuur."
 • Zie ook de website VN-verdrag waarmaken voor actuele informatie.
Ondertitels (EN): 
Titel (Engels): 
Do we currently have an optimal form of bilingual education in the Netherlands?
Uitweiding (Engels): 

Elsewhere on the internet

 • The UN conference mentioned is the convention on the rights of persons with disabilities. Articles 9, 21, 24 (not 25, like the video says), and 30 explicitly discuss the rights of deaf people:
  • Article 9.2: "States Parties shall also take appropriate measures: [...] e. e) to provide forms of live assistance and intermediaries, including guides, readers and professional sign language interpreters, to facilitate accessibility to buildings and other facilities open to the public."
  • Article 21: "States Parties shall take all appropriate measures to ensure that persons with disabilities can exercise the right to freedom of expression and opinion, including the freedom to seek, receive and impart information and ideas on an equal basis with others and through all forms of communication of their choice, as defined in article 2 of the present Convention, including by: [...] b. Accepting and facilitating the use of sign languages, Braille, augmentative and alternative communication, and all other accessible means, modes and formats of communication of their choice by persons with disabilities in official interactions; [...] e.Recognizing and promoting the use of sign languages.."
  • Article 24.3: "States Parties shall enable persons with disabilities to learn life and social development skills to facilitate their full and equal participation in education and as members of the community. To this end, States Parties shall take appropriate measures, including: [...] b. Facilitating the learning of sign language and the promotion of the linguistic identity of the deaf community;; c. Ensuring that the education of persons, and in particular children, who are blind, deaf or deafblind, is delivered in the most appropriate languages and modes and means of communication for the individual, and in environments which maximize academic and social development.
  • Article 24.4: "In order to help ensure the realization of this right, States Parties shall take appropriate measures to employ teachers, including teachers with disabilities, who are qualified in sign language and/or Braille, and to train professionals and staff who work at all levels of education."
  • Article 30.4: "Persons with disabilities shall be entitled, on an equal basis with others, to recognition and support of their specific cultural and linguistic identity, including sign languages and deaf culture.."